ผู้เขียน หัวข้อ: Hot!! ชีทติวสอบ สรุปแนวข้อสอบ สายจ่าดาบ 50 ปี ประจำปี 2556  (อ่าน 1248 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ganthai

 • Full Member
 • ***
 • กระทู้: 114
  • ดูรายละเอียด
สรุปแนวข้อสอบสายจ่าดาบ 50 ปี  ประจำปี 2556
จำหน่ายเอกสารรวมแนวข้อสอบตำรวจสายจ่าดาบรุ่น 50 ปี ‏
2556


ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท


 สรุปแนวข้อสอบสายจ่าดาบ 50 ปี


1. การเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 โดย คณะราษฎรซึ่งนำโดย
- พันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา


2. ระบอบการปกครองโดยรัฐธรรมนูญเปลี่ยนแปลงมาจาก
- ระบอบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์


3. หลักในการปกครอง
- มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 


4. พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พ.ศ. 2475 เมื่อ
- วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2475


5. การปกครองของไทยนั้นพยายามที่จะยึดหลักการปกครองโดยกฎหมาย คือ
- ให้มีบทบัญญัติ กฎเกณฑ์ กติกาที่แน่นอนเป็นแนวทางในการปกครอง


6. อำนาจสูงสุดในการปกครอง
- อำนาจอธิปไตย


7. อำนาจอธิปไตยแบ่งแยกการใช้ออกเป็น
- 3 ส่วน คือ อำนาจนิติบัญญัติ หรืออำนาจในการออกกฎหมาย อำนาจบริหาร หรืออำนาจในการนำกฎหมายไปบังคับใช้ และบำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชนและอำนาจตุลาการ หรืออำนาจในการตัดสินคดีให้เป็นไปตามกฎหมาย เมื่อมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้น


8. องค์กรที่ใช้อำนาจทั้ง 3 ส่วนนี้
- คือ รัฐสภา เป็นผู้ใช้อำนาจนิติบัญญัติ รัฐบาล หรือคณะรัฐมนตรีเป็นผู้ใช้อำนาจบริหาร และ ศาล เป็นผู้ใช้อำนาจตุลาการ โดยใช้ในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์


9. รูปของรัฐ  ประเทศไทยจัดว่าเป็น
- รัฐเดี่ยว


10. การแบ่งอำนาจตามลักษณะการปกครองส่วนภูมิภาค เพื่อ
- แบ่งเบาภาระของรัฐบาลในส่วนกลางและความสะดวกของประชาชนในการรับบริการจากรัฐ อำนาจที่แท้จริงยังคงอยู่ที่รัฐบาลในส่วนกลาง


11. การปกครองระดับท้องถิ่น อันได้แก่
- องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล รวมทั้งการปกครองรูปกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา


12. การเลือกตั้งเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครอง มีลักษณะ
- การกระจายอำนาจ


13. พระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชอำนาจบางประการที่ได้รับการรับรองโดยรัฐธรรมนูญและเป็นพระราชอำนาจที่ทรงใช้ได้ตามพระราชอัธยาศัยจริงๆ ได้แก่
- การตั้งคณะองคมนตรี การพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์


14. พระราชอำนาจที่ส่งผลกระทบต่อการเมืองการปกครองอย่างแท้จริง คือ
- พระราชอำนาจในการยับยั้งร่างพระราชบัญญัติ


15. รัฐธรรมนูญมีข้อจำกัดในเรื่องสิทธิและเสรีภาพ คือ
- จะต้องไม่ให้เป็นปฏิปักษ์ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรัฐธรรมนูญ เป็นต้น


16. หลักประกัน ในเรื่องสิทธิต่างๆ คือ
- การละเมิดสิทธิจะกระทำมิได้


17. การปกครองแบบรัฐสภา  รัฐธรรมนูฐกำหนดให้มีการปกครอง
- ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา


18. การปกครองแบบรัฐสภา  คือ
- ให้มีรัฐสภาเป็นหลักในการปกครอง ซึ่งนอกจากทำหน้าที่พิจารณาบัญญัติกฎหมาย และเป็นตัวแทนแสดงเจตนารมณ์แทนประชาชน แล้ว ยังเป็นสถาบันที่มีบทบาทในการคัดเลือกนายกรัฐมนตรี และควบคุมการบริหารงานของรัฐบาล


19. รัฐธรรมนูญส่วนใหญ่รวมทั้งฉบับปัจจุบันมักใช้ระบบ 2 สภา คือ
- วุฒิสภา และสภาผู้แทนราษฎร


20. วาระในการดำรงตำแหน่งของวุฒิสมาชิก คือ
- 4 ปี


21. ในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้เสนอจะต้องได้รับมติเห็นชอบจากพรรคการเมืองที่ผู้เสนอสังกัดอยู่ และมี ส.ส. พรรคเดียวกันลงชื่อร่วมสนับสนุน อีกอย่างน้อย
- 20 คน


22. การยื่นญัติเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลหรือทั้งคณะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่า
- 1 ใน 5 ของจำนวนสมาชิกที่มีอยู่มีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป


23. ตุลาการรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย
- ประธานรัฐสภาเป็นประธาน ประธานวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา อัยการสูงสุด เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง มีผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ หรือ รัฐศาสตร์อีก 6 คน ที่วุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรแต่งตั้งมาสภาละ 3 คน


24. ประชาชนประเทศไทยเริ่มมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎรครั้งแรก
- เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2476


25. การเลือกตั้งเมื่อ 18 เมษายน พ.ศ. 2526 มีผู้ไปลงคะแนนจำนวน
- ร้อยละ 50.76


26. สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งในระบอบประชาธิปไตยที่จะขาดเสียมิได้ คือ
- ประชาชนทุกคนต้องมี ขันติธรรม


27. รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน กำหนดให้รัฐมนตรีต้องจบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับใด
- ปริญญาตรี


28. รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน จะต้องมีรัฐมนตรีได้ไม่เกินกี่คน
- 35 คน


29. ในระบบรัฐสภาของไทยเท่าที่เป็นมา นายกรัฐมนตรีจะแต่งตั้งรัฐมนตรีโดยคำนึงถึงเรื่องใดมากที่สุด
- เสียงสนับสนุนในสภา


30. เกี่ยวกับคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มีสิทธิเข้าประชุมและแถลงข้อเท็จจริงและแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม
-  สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา


31. นายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
- ต้องมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ต้องมีเสียงข้างมากของ ส.ส. สนับสนุน


32. รัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน จะพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะเมื่อ
- มีการยุบสภาผู้แทนราษฎร


33. กลุ่มผลประโยชนประเภทใดที่ไม่ค่อยมีกิจกรรมเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ
- กลุ่มมาตุภูมิ


34. ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน เมื่ออายุสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง จะต้องมีการเลือกตั้งทั่วไปภายในกี่วัน
- 45 วัน


35. กลุ่มใดสามารถโน้มน้าวนโยบายสาธารณะได้มากกว่ากลุ่มอื่น
- กลุ่มอาชีพประเภทนายทุน


36. ระบบอุปถัมภ์เป็นผลจากการ
- ยึดตัวบุคคลมากกว่าหลักการ


37. ผู้ทำหน้าที่เป็นประธานสภาชั่วคราวในการประชุมครั้งแรกของสภา คือ
- สมาชิกที่อาวุโสที่สุด


38. รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจำนวนกี่คน
- 375 คน


39. รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกวุฒิสภาคราวละกี่ปี
- 6 ปี


40. รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน กำหนดการเสนอญัตติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี จะต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวนไม่น้อยกว่าเท่าใดของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร
- 1 ใน 5

รายละเอียดเพิ่มเติมhttp://sheetthai.com/index.php/topic,5636.0.html

____________________________________________________________________
**ส่งเป็นไฟล์เอกสารชุดละ399บาท ส่งทาง e-mail สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ส่งภายใน 3 ชั่วโมง**
สนใจสั่งซื้อมาที่
สนใจติดต่อสั่งซื้อที่ :
เบอร์โทรศัพท์ : 082-1111925 , 087-2190024
Whats App : 087-2190024
Line : 27728843
E-Mail : gan_thai@hotmail.com
http:// www.facebook.com/organ.toshiko
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการเลขบัญชี 425-0-079-9-88 ธีรศานต์ ธมิกานนท์ ธ.กรุงไทย
สาขาประตูเมือง ขอนแก่น ออมทรัพย์ ชำระเงินแล้วโปรดแจ้งที่ช่องทางการติดต่อต่างๆ
*โปรดเก็บสลิปไว้เป็นหลักฐานด้วยนะครับ*
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 17, 2013, 04:36:50 AM โดย ganthai »

bufet1223

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 1
  • ดูรายละเอียด
  • ทางเข้า Sbobet
Re: Hot!! ชีทติวสอบ สรุปแนวข้อสอบ สายจ่าดาบ 50 ปี ประจำปี 2556
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2018, 12:19:40 AM »
ครับ
สนุก ตื่นเต้น เร้าใจ คาสิโนออนไลน์ ยิ่งไปกว่านั้นยังมี  บาคาร่าออนไลน์ และ SBOBET

 

Sorry, the copyright must be in the template.
Please notify this forum's administrator that this site is missing the copyright message for SMF so they can rectify the situation. Display of copyright is a legal requirement. For more information on this please visit the Simple Machines website.