แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Messages - attorney285

หน้า: [1] 2 3 ... 145
1
คู่มือเตรียมสอบ+แนวข้อสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พร้อมเฉลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/1980คู่มือเตรียมสอบ+แนวข้อสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พร้อมเฉลย 
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : พฤษภาคม 2560
จำนวนหน้า 277 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
 
สารบัญ
 
ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง
เจาะข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
เจาะข้อสอบ พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 
เจาะข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรมพ.ศ. 2558 
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
การวางแผนเชิงกลยุทธ์
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการโครงการ การติดตามประเมินผล 
การบริหารเชิงกลยุทธ์
นโยบายรัฐบาล
ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20ปี (พ.ศ. 2560  2579)
ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12(พ.ศ.2560-2564)
เจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
เจาะข้อสอบ สภาพเศรษฐกิจสังคม เหตุการณ์ปัจจุบัน
เจาะข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.
เจาะข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2. 


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/1980*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

2
คู่มือสอบเข้า สรุป+แนวข้อสอบ พนักงานธุรการ 3 วุฒิ ปวส. การไฟฟ้านครหลวง กฟน. พร้อมเฉลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/1888คู่มือสอบเข้า สรุป+แนวข้อสอบ พนักงานธุรการ 3 วุฒิ ปวส. การไฟฟ้านครหลวง กฟน. พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการ SP ACADEMY
ปีที่พิมพ์ : พฤศจิกายน 2558 
จำนวนหน้า 234 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
 
สารบัญ 
 
 ความรู้เกี่ยวกับ กฟภ.
 แผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 25572566
 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องประมวลจริยธรรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 นโยบายต่อต้านการทุจริต
 นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและคุ้มครองให้ความเป็นธรรมแก่ผู้แจ้งเบาะแส
 พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503
 ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)
 เฉลยอธิบายวิธีคิด
 ความสัมพันธ์จากรูปภาพ
 ข้อสอบ ความสัมพันธ์จากรูปภาพ
 เฉลยคำตอบ
 ภาพสามมิติ การประกอบภาพสามมิติ
 เฉลยคำตอบ
 ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)
 เฉลยคำตอบ
 ภาษาอังกฤษ (English Language Test)
 เฉลยคำตอบ
 ภาษาอังกฤษ (English Language Test)
 เฉลยคำตอบ
 แนวข้อสอบข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 เฉลยละเอียดพร้อมคำอธิบาย
 แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นคอมพิวเตอร์
 เฉลยคำตอบ
 พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554
 คำชี้แจงกระทรวงแรงงาน เรื่อง พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554
 ความรู้เกี่ยวกับ อาชีวอนามัยและปลอดภัย
 แนวข้อสอบ ข้อสอบ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย
 เฉลยคำตอบพร้อมคำอธิบาย

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/158


*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

3
ไฟล์ PDF คู่มือเตรียมสอบ+แนวข้อสอบ กรมสรรพากร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน พร้อมเฉลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/1995ไฟล์ PDF คู่มือเตรียมสอบ+แนวข้อสอบ กรมสรรพากร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน พร้อมเฉลย 
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : พฤษภาคม 2560
จำนวนหน้า 252 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/146


*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

4
จอหงวน กฎหมายพิเศษ วิชาทรัพย์สิน ละเมิด คณิตศร์ คงทองดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product.detail_742802_th_3604758จอหงวน กฎหมายพิเศษ วิชาทรัพย์สิน ละเมิด คณิตศร์ คงทอง
ผู้แต่ง : คณิตศร์ คงทอง
ปีที่พิมพ์ ครั้งที่ 1 : พฤษภาคม 2560
จำนวนหน้า: 223 หน้า
ขนาด : 14.5x21 ซ.ม. A5
รูปแบบ : ปกอ่อน

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "http://www.attorney285.com/product_742802_th


**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)5
สั่งจองหนังสือรวมคำบรรยายเนติ ภาค 1 สมัย 70 ส่งโดยพนักงาน (ได้รับวันอังคาร) กทม นนฯ ปทุม สมุทรปราการดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product.detail_839620_th_5999966เล่ม 1 ออกวันที่ 5 มิ.ย.60
ได้เร็วกว่า ได้รับวันอังคาร
 
ราคานี้รวมค่าจัดส่งและค่าบริการแล้ว
เฉพาะ กทม นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี เท่านั้น 

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "http://www.attorney285.com/product_839620_th


*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)6
คู่มือ แนวข้อสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ทหารสัญญาบัตร แผนกวิเคราะห์และประเมินผล ระบบงานกำลังพลดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/1964คู่มือ แนวข้อสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ทหารชั้นสัญญาบัตร แผนกวิเคราะห์และประเมินผล ระบบงานกำลังพล พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการ ตำราทอง
ปีที่พิมพ์ : พฤษภาคม 2560
จำนวนหน้า 233 หน้า 
รูปแบบ : ชีทเอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก
ขนาด A4
 
สารบัญ 
 
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
-ประวัติ
-หน่วยงานในสังกัด 
-ภาพรวม
พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ 3) พ.ศ 2560
นโยบายรัฐบาล 
ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
-ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
อาเซียน ASEAN 
ตัวอย่างแนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป 
เฉลยคำตอบ 
บริหารทรัพยากรมนุษย์ 
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 
แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
-ปรัชญาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
-ปรัชญาสู่การปฏิบัติ 
-นโยบายและภารกิจของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
-นโยบายการบริหารทรัพยากรณ์มนุษย์ 
-ภารกิจของการบริหารทรัพยากรณ์มนุษย์ 
-ระบบบริหารทรัพยากรณ์มนุษย์
-บริหารทรัพยากรณ์มนุษย์เชิงกลยุทธ์ 
-ความแตกต่างระหว่างการบริหารทรัพยากรณ์มนุษย์เชิงกลยุทธ์ และการบริหารทรัพยากรณ์มนุษย์แบบดั้งเดิม
-การวางแผนทรัพยากรณ์มนุษย์ 
ทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ 
-การจัดการความรู้ 
-กลไกของระบบบริหาร 
-หลักการบริหารงานบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 
-ปัญหาการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรณ์มนุษย์ 
ระบบสารสนเทศในการบริหารทรัพยากรณ์มนุษย์
-ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
-โปรแกรมสำเร็จรูปด้านการบริหารข้อมูลบุคคลากร 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
-กระบวนการในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
-ภารกิจในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
-แนวทางปฏิบัติในการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ 
-เป้าหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
การบริหารงานบุคคล 
-ระบบการบริหารงานบุคคล 
-ขอบข่ายของการบริหารงานบุคคล 
-กระบวนการบริหารงานบุคคล 
-ความแตกต่างระหว่างการบริหารงานบุคคลกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ 
การบริหารทรัพยากรณ์มนุษย์ตามแนวทาง HR Scorecard 
การครองตน ครองคน ครองงาน ของผู้บริหารงานตามหลักคุณธรรมนำไปสู่ความสำเร็จในการบริหาร 
การติดตามและประเมิณผล
หลักการติตตามโครงการ 
หลักการประเมิณผลโครงการ 
แนวข้อสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ชุดที่ 1 
เฉลยคำตอบ
แนวข้อสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ชุดที่ 2
เฉลยคำตอบ 
แนวข้อสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ชุดที่ 3
เฉลยคำตอบ 
แนวข้อสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ชุดที่ 4
เฉลยคำตอบ

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/159


*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

7
ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ นิติกร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมเฉลยละเอียด ปี 60ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/1945ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ นิติกร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมเฉลยละเอียด ปี 60
รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ
ปีที่พิมพ์ : พฤษภาคม 2560
จำนวนหน้า 304 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงยุติธรรม
ประวัติความเป็นมากระทรวงยุติธรรม
สถานที่ตั้งกระทรวงยุติธรรม
สัญลักษณ์ประจำกระทรวงยุติธรรม 
วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ
สัญลักษณ์
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2558 - 2561 
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ภารกิจหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
 
ส่วนที่ 2  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ประวัติสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
วิสัยทัศน์
ภารกิจ/หน้าที่
โครงสร้างสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
จรรยาข้าราชการของสำนักงานรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2552
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรมพ.ศ. 2558 
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงินและการเก็บรักษาเงิน ของกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2559
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับความช่วยเหลือและการให้การสนับสนุนการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน พ.ศ. 2559
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ         ช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2559
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย พ.ศ. 2559
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี พ.ศ. 2559
 
ส่วนที่ 3 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สรุปพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2557
สรุปสาระสำคัญ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
สรุปสาระสำคัญ ประมวลกฎหมายอาญา
สรุปสาระสำคัญ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
สรุปสาระสำคัญ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
แนวข้อสอบ กฎหมาย 
แนวข้อสอบ พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
 
ตัวอย่าง ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ นิติกร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมเฉลยละเอียด ปี 60

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/157


*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

8
คู่มือสอบ แนวข้อสอบ พนักงานธุรการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมเฉลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2087คู่มือสอบ แนวข้อสอบ พนักงานธุรการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการ ตำราทอง
ปีที่พิมพ์ : มิถุนายน 2560
จำนวนหน้า 240 หน้า 
รูปแบบ : ชีทเอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
ประวัติกระทรวงกลาโหม และประวัติศาลาว่าการกลาโหม
กะทรวงกลาโหม (ประเทศไทย)
   - ประวัติ
   - หน่วยงานในสังกัด
   - สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
แนวข้อสอบ วิชา คณิตศาสตร์ ชุดที่ 1
    เฉลยละเอียดพร้อมคำอธิบาย
แนวข้อสอบ วิชา คณิตศาสตร์ ชุดที่ 2
    เฉลยละเอียดพร้อมคำอธิบาย
แนวข้องสอบ วิชา ภาษไทย ชุดที่ 1
    เฉลยคำตอบ 
    เฉลยละเอียดเฉพาะข้อยาก
แนวข้อสอบ วิชา ภาษาไทย ชุดที่ 2
    เฉลยคำตอบ
แนวข้อสอบ วิชา ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
    เฉลยคำตอบ
แนวข้อสอบ วิชา ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
    เฉลยคำตอบ
ตัวอย่างแนวข้อสอบ วิชา ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3
   เฉลยคำตอบ
ตัวอย่างแนวข้อสอบ พร้อมเฉลย วิชาสังคมศึกษา
ข้อบสอบข่าวเหตุการณ์ ความรู้การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
   เฉลยคำตอบ
ตัวอย่างข้อสอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
   เฉลยคำตอบฃ
ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
   - ความสำคัญของคอมพิวเตอร์
   - คอมพิวเตอร์คืออะไร
   - ชนิดของคอมพิวเตอร์
   - ส่วนประกอบเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์
   - ระบบเทคดนโลยีสรสนเทศ
   - การเตรียมความพร้อมก่อนติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์
   - วิธีการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์
   - การจัดการไฟล์บน Windows Explorer
   - การตรวจสอบและป้องกันฮาร์ดดิสก์ด้วย Scan disk และ Defragmenter
   - โปรแกรมประมวลผลคำ
   - การพิมพ์สัมผัส
   - การเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Word
   - โปรแกรมตารางงาน
   - โปรแกรมนำเสนองาน
   - การใช้อินเตอร์เน็ตและไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
   - การใช้อินเตอร์เน็ตสืบค้นข้อมูล
   - ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
   - จริยธรรมในการใช้อินเตอร์เน็ต
   - สารสนเทศส่วนบุคคล
   - จริยธรรมในสังคมสารสนเทศ
   - ความรับผิดชอบต่อเครือข่าย
   - จริยธรรมพื้นฐาานในการใช้คอมพิวเตอร์
   - การป้องกันข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์
   - การก่อการร้ายบนระบบคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบ -ข้อสอบ ความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
    เฉลยคำตอบพร้อมคำอธิบาย

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/159


*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)


9

คู่มือสรุปเนื้อหา+เจาะแนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมเฉลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2110คู่มือสรุปเนื้อหา+เจาะแนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมเฉลย 
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี 
ปีที่พิมพ์ : เมษายน 2558
จำนวนหน้า 251 หน้า 
รูปแบบ  เอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
- ประวัติกรมส่งเสริมการเกษตร
- ปรัชญาของการส่งเสริมการเกษตร
- ความรู้เข้าใจเกี่ยวกับหลักการส่งเสริมการเกษตร
- ความรู้เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการส่งเสริมการเกษตร
- หลักการส่งเสริมการเกษตร
- แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร
- แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเกษตร
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับนโยบายด้านการเกษตร
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดระบบเกษตรกรรม
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจและการบริหารราชการ
- แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว (พ.ศ.2557)
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพการเกษตรฯ
- แนวข้อสอบการถ่ายทดเทคโนโลยีการเกษตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการกลุ่มของเกษตร
- แนวข้อสอบการตลาดเพื่อวางแผนส่งเสริมการผลิตและการพัฒนาระบบ และวิธีการเกษตร
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมธุรกิจและอุตสาหกรรมเกษตร
- แนวข้อสอบการจัดการการผลิตในพื้นที่และการจัดระบบเกษตรกรรม การแปรรูปผลผลิต

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/72


*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)


10
ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมการค้าต่างประเทศ พร้อมเฉลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2013ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมการค้าต่างประเทศ พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : มิถุนายน 2560
จำนวนหน้า 261 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ประวัติ บทบาทภารกิจหน้าที่ของกรมการค้าต่างประเทศ 
 เจาะข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
 เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณพ.ศ.2502และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ความรู้เกี่ยวกับงบประมาณ
 แนวข้อสอบ เกี่ยวกับการจัดการงบประมาณ 
ความรู้ด้านการบัญชี
 เจาะข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี ชุดที่ 1. 
 เจาะข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี ชุดที่ 2. 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office)
ความรู้เกี่ยวกับMicrosoft Word 
 แนวข้อสอบMicrosoftWord 
ความรู้เกี่ยวกับMicrosoft Excel
 แนวข้อสอบ MicrosoftExcel 
ความรู้เกี่ยวกับ Microsoft PowerPoint 
 แนวข้อสอบ MicrosoftPowerPoint 
 แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกรมการค้าต่างประเทศ
 แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/151


*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)


11
ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย อาชีวศึกษา ความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู พร้อมเฉลย 2560ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/1797ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย อาชีวศึกษา ความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู พร้อมเฉลย ปี 2560
รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ
ปีที่พิมพ์ : พฤษภาคม 2560
จำนวนหน้า 276 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ส่วนที่ 1 วินัยและการรักษาวินัย
ความหมายของวินัย 
ความสำคัญของวินัยที่มีต่อการศึกษา 
จุดมุ่งหมายของวินัย 
การรักษาวินัย 
บทบาทของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการรักษาวินัย 
วัตถุประสงค์ของการรักษาวินัย 
ลักษณะของวินัย 
ข้อกำหนดเรื่องวินัย 
บทบัญญัติว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัย 
การดำเนินการทางวินัย
การอุทธรณ์ และร้องร้องทุกข์ 
สรุป วินัยและการดำเนินการทางวินัย
แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย
 
ส่วนที่ 2 คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
ความหมายของคุณธรรม 
คุณธรรมสำหรับครู 
ความสำคัญของคุณธรรม 
หลักธรรมสำหรับครู 
จริยธรรมสำหรับครู 
ประโยชน์ของจริยธรรม
ค่านิยมที่ครูควรนิยมและไม่ควรนิยม 
สรุป คุณธรรม ของครูที่ควรปฏิบัติ
 
ส่วนที่ 3 มาตรฐานวิชาชีพ
ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู
การพัฒนาหลักสูตร
การจัดการเรียนรู้
จิตวิทยาสำหรับครู
การวัดและประเมินผลการศึกษา
การบริหารจัดการในห้องเรียน
การวิจัยทางการศึกษา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
ความเป็นครู
 
ส่วนที่ 4 จรรยาบรรณวิชาชีพ
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2553
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
 
ส่วนที่ 5 สมรรถนะวิชาชีพ
สาระความรู้ สมรรถนะและประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครู

ตัวอย่าง ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย อาชีวศึกษา ความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู พร้อมเฉลย 2560

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/85


**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

12
คู่มือเตรียมสอบ+แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา พร้อมเฉลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2108คู่มือเตรียมสอบ+แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา พร้อมเฉลย 
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : พฤษภาคม 2560
จำนวนหน้า 266 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
 
สารบัญ
 
ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540 
เจาะข้อสอบ พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติพ.ศ. 2552
เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
เจาะข้อสอบ สภาพแวดล้อม การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เหตุการณ์ปัจจุบัน 
นโยบายรัฐบาล
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560  2579) และการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0
ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
เจาะข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
แผนการศึกษาแห่งชาติ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
การคิดวิเคราะห์ ทิศทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
เจาะข้อสอบ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/162


*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)


13
รวมแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 800 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด ปี 60ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/1924รวมแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 800 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด ปี 60
รวบรวมและจัดทำโดย : กลุ่มนักวิชาการ
ปีที่พิมพ์ : พฤษภาคม 2560
จำนวนหน้า 197 หน้า 
รูปแบบ : ชีทเอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
ประกาศสำนักปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รับสมัครฯ
รวมข้อสอบ 700 ข้อ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานกองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2560 
ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ และการจัดประชุม การจดบันทึกรายงานการประชุม การวิเคราะห์สรุปประเด็นเอกสารราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ 2526 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
ส่วนที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ 
ส่วนที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
1.  พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558 
2.  ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี พ.ศ 2559
3.  ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย พ.ศ.2559
4.  ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ.2559
5.  ระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขอรับความช่วยเหลือและการให้การสนับสนุนการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน พ.ศ 2559
เฉลยข้อสอบ 700 ข้อ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำปี 2560

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/157


*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)14
ขายสินค้า ทั่วไป / ละเมิด อ.เพ็ง เพ็งนิติ
« เมื่อ: วันนี้ เวลา 02:45:06 AM »
ละเมิด อ.เพ็ง เพ็งนิติ


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product.detail_761089_th_6458854ละเมิด อ.เพ็ง เพ็งนิติ
ผู้แต่ง : เพ็ง เพ็งนิติ
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 10 : เมษายน 2560
จำนวนหน้า: 475 หน้า
ขนาด : 18.5x26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
 
สารบัญ
 
ลักษณะ 1 ละเมิด ข้อความทั่วไป 
 
 
1.   ละเมิดเป็นบ่อเกิดแห่งหนี้
2.   ละเมิดต่างกับความรับผิดทางอาญา
3.   ละเมิดต่างกับสัญญา
4.   เป็นทั้งละเมิดและผิดสัญญา
5.   การกระทำที่เป็นละเมิด
6.   ผู้ใดทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย
7.  "ผู้ใด"
8.  "ทำ"
9.   การงดเว้น
10. หน้าที่ที่เกิดจากกฎหมายบัญญัติ
11. ตัวอย่างกฎหมายที่กำหนดหน้าที่
12. ไม่ช่วยคนตกอยู่ในอันตราย
13. เจ้าพนักงานไม่ทำหน้าที่
14. หน้าที่จากระเบียบ
15. หน้าที่ที่เกิดจากสัญญา
16. ผู้รับเหมา
17. โรงเรียน,ครู
18. ธนาคาร
19. หน้าที่ที่เกิดจากการกระทำครั้งก่อนของตน
20. "ทำต่อบุคคลอื่น"
21. ทำต่อทรัพย์สินของรัฐ
23. ทำต่อนิติบุคคล
22. ผู้เสียหายพิเศษ
24. ทำต่อผู้มิได้เป็นเจ้าของ
25. กรณีซื้อขายเป็นโมฆะ
26. กรณีรถตำแหน่ง
27. กรณีเช่าทรัพย์
28. กรณีไม่มีหนังสือสัญญาเช่าซื้อ
29. ผู้เช่ายังไม่ได้ครอบครองฟ้องผู้ละเมิด
30. กรณีเช่าซื้อ
31. กรณีจ้างทำของ
32. กรณีฝากทรัพย์
33. กรณียืมใช้คงรูป
34. กรณียึดเป้นประกันเงินกู้
35. ทำต่อทรัพย์ที่มีคนลักมา
36. การทำต่อผู้เยาว์
37. ทำทางเพศและพรากผู้เยาว์
38. กรณีบิดานอกกฎหมาย
39. ทำต่อบุตรที่บรรลุนิติภาวะ
40. ทำต่อบุตรบุญธรรม
41. ทำต่อคู่สมรส
42. ทำต่อคู่หมั้น
43. กรณีทนายความ
44. กรณีใช้สิทธิเกินส่วน
45 ."โดยผิดกฎหมาย"
46. การทำโดยมีอำนาจ
47. กำหมายใช้อำนาจโดยตรง
48. เจ้าของมีอำนาจ
49. เจ้าของผู้ให้เช่า
50. เจ้าของถูกจำกัดสิทธิ
51. อำนาจจับ ค้น ยึดทรัพย์
52. การใช้สิทธิดำเนินคดี
53 .มีอานาจตามสัญญา
54 .มีอำนาจตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
55 .การกระทำโดยความยินยอม
56. การใช้สิทธิ้เกินส่วน
57  การฝ่าฝืนกฎหมายที่ประสงค์ปกป้องบุคคลอื่น
58. กระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ
59. กระทำโดยจงใจ
60. กระทำโดยประมาทเลินเล่อ
61. ทำให้เขาเสียหาย
62. เสียหายแก่ชีวิต
63. เสียหายแก่ร่างกาย
64. เสียหายแก่อนามัย
65. เสียหายแกเสรีภาพ
66 .เสียหายแก่ทรัพย์สิน
67. สิทธิครอบครอง
68. กระแสไฟฟ้า
69. เสียหายแก่สิทธิ
70. ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำเกี่ยวกับผล
71. มีเหตุแทรกซ้อนให้เสียหายมากขึ้น
72. เสียหายไกลกว่าเหตุ
73. ผู้เสียหายทำเอง
74. ไม่ถือว่าเสียหาย
75. ผู้เสียหายทำผิดอาญา
76. ผู้เสียหายไม่สุจริต
77. ทรัพย์ที่เสียหายถูกโอน
78. ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิด
79. ผู้เสียหายได้รับเยียวยาความเสียหาย
80. กรณีประกันภัย
81. กรณีประกันชีวิต
82. กรณีมีสวัสดิการ
83. กรณีเงินทดแทนตามกฎหมายแรงงาน
86. หมิ่นประมาท
84. ผู้เสียหายใช้สิทธิเรัียกค่าสินไหมทดแทน
85. ผู้มีอำนาจฟ้องแทนผู้เสียหาย
87. หมิ่นประมาททางแพ่งกับอาญา
88. หลักเกณฑ์
89. ผู้ใด
90. กล่าวหรือไขข่าวแพร่หลาย
91. ซึ่งข้อความอันฝ่าฝืนต่อความจริง
92. กล่าวหรือไขข่าวต่อบุคคลที่สาม
93. เป็นที่เสียหายแก่เขา
94. ควรจะรู้ว่าไม่จริง
95. การใช้ค่าสินไหมทดแทน
96. ข้อยกเว้นความรับผิด
97. มีทางได้เสียในการส่งข่าวสาร
98  เอกสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญ
99. เอกสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายอาญา
100 ความยินยอมไม่เป้นละเมิด
101 การพิพากษาคดีละเมิดที่เป็นความผิดอาญา
102 คดีแพ่งต้องถือตามข้อเท็จจริงในคดีอาญา
103 ความรับผิดเพื่อละเมิดของบุคคลอื่น
104 ความรับผิดในการทำละเมิดของลูกจ้าง
105 ลูกจ้าง
106 ลูกจ้างให้คนอื่นแทน
107 ใช้หรือวาน
108 นายจ้าง
109 กรณีัเปลี่ยนนายจ้าง
110 กรณีนายจ้างร่วมกิจการกับบุคคลอื่น
111 กรณีนิติบุคคลเป็นนายจ้าง
112 กรณีนายงานกับคนงาน
113 กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐ
114 สินจ้าง
115 ในทางการที่จ้าง
116 หนี้ละเมิดระงับนายจ้างก็หลุด
117 สิทธิไล่เบี้ย
118 ความรับขผิดในการทำละเมิดของตัวแทน
119 สัญญาตัวแทน
120 ตัวการ
121 ตัวแทน
122 กรณีเป็นหุ้นส่วนกัน
123 นายงานกับคนงาน
124 กิจการที่มอบหมาย
125 ขอบอำนาจของตัวแทน
126 ตัวแทนไม่ต้องรับผิดในการกระทำของตัวการ
127 สิทธิไล่เบี้ย
128 ความรับผิดในการกระทำของผู้รับจ้าง
129 กรณีให้ผู้ว่าจ้างรับผิด
130 รับผิดเพราะการงานที่สั่งให้ทำ
131 รับผิดเพราะคำสั่งที่ตนให้ไว้
132 รับผิดเพราะการเลือกหาผู้รับจ้าง
133 สิทธิไล่เบี้ย
134 ความรับผิดของบิดา มราดา และผู้อนุบาล
135 ผู้ไร้ความสามารถรับผิด
136 บิดามารดารับผิด
137 ผู้อนุบาลรับผิด
138 เหตุยกเว้น
139 สิทธิไล่เบี้ย
140 ความรับผิดของครู นายจ้าง ผู้ดูแล
141 ผู้ดูแล
142 รับดูแลโดยกฎหมายบังคับ
143 รับดูแลโดยสัญญา
144 รับดูแลโดยข้อเท็จจริง
145 ประเภทผู้ดูแล
146 ครู
147 นายจ้าง
148 ผู้รับดูแล
149 เหตุยกเว้น
150 สิทธิไล่เบี้ย
151 ความรับผิดของนิติบุคคล
152 สิทธิไล่เบี้ย
153 ผู้ร่วมทำละเมิด
154 กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ทำละเมิด
156 กรณีมิได้ร่วมทำละเมิด
157 ข้อต่อสู้ของผู้ถูกไล่เบี้ย
158 ความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์
159 ความเสียหายอันเกิดจากสัตว์ 
160 สัตว์
161 ความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว์
162 ผู้รับผิด
163 จ้าของสัตว์
164 ผู้รับเลี้ยงรับรักษาสัตว์
165 ผู้เสียหาย
166 เหตุยกเว้นความรับผิด
167 สิทธิไล่เบี้ย
168 ความเสียหายจากโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง และต้นไม้
169 โรงเรือน 
170 สิ่งปลูกสร้าง
171 เหตุที่ให้รับผิด
172 ผู้รับผิด
173 ผู้ครอง
174 เจ้าของ
175 ต้นไม้
176 สิทธิไล่เบี้ย
177 สิทธิในการป้องภัยล่วงหน้า
178 ความเสียหายจากข้อตกหล่นจากโรงเรือน
179 สิทธิไล่เบี้ย
180 ความเสียหายจากยานพาหนะ
181 ยานพาหนะ
182 ยานพาหนะที่เดินด้วยเครื่องจักรกล
183 ความเสียหายเกิดขณะยานพาหนะนั้นเดิน
184 ความเสียหายต้องเกิดแต่ยานพาหนะนั้น
185 ความเสียหายอันเกิดแต่ยานพาหนะด้วยกัน
186 ยานพาหนะนั้นเสียหายเอง
187 ผู้รับผิด
188 ผู้ควบคุมดูแล
189 ผู้ครอบครอง
190 เหตุยกเว้นความผิด
191 เหตุสุดวิสัย
192 ความผิดของผู้เสียหาย
193 ความเสียหายจากทรัพย์อันตราย
194 ทรัพย์อันตรายโดยสภาพ
195 ทรัพย์อันตรายโดยความมุ่งหมายที่จะใช้
196 ทรัพย์อันตรายดดยอาการกลไกของทรัพย์
197  ผู้รับผิด
198 เหตุยกเว้นความผิด
199 เหตุสุดวิสัย
200 เป็นความผิดของผู้ต้องเสียหาย
201 ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด
202 หัวข้อค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด
203 หลักทั่วไปของค่าสินไหมทดแทน
204 ประเภทค่าสินไหมทดแทน
205 การคืนทรัพย์สินหรือใช้ราคา
206 การใช้ค่าเสียหาย
207 วิธีกำหนดค่าสินไหมทดแทน
208 วิธีใช้ดุลพินิจ
209 การกำหนดค่าเสียหายเป็นการลงโทษ
210 การกำหนดค่าเสียหายน้อย
211 ผู้เสียหายมีส่วนก่อให้เกิดความเสียหาย
212 ผู้เสียหายไม่ช่วยบรรเทาความเสียหาย
213 การประมาณค่าเสียหาย
214 ดอกเบี้ยในค่าเสียหาย
215 ความรับผิดที่ไม่อาจคืนทรัพย์
216 ดอกเบี้ยในราคาทรัพย์
217 การใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ครองทรัพย์
218 ค่าสินไหมทดแทนกรณีตาย
219 ประเภทค่าสินไหมทดแทนที่เรียกได้
220 ค่าปลงศพ
221 ค่าใช่จ่ายอันจำเป็นในการจัดการศพ
222 ค่ารักษาพยาบาลก่อนตาย
223 ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ก่อนตาย
224 ค่าขาดไร้อุปการะ
225 ค่าขาดแรงงานของบุคคลภายนอก
226 ค่าเสียหายแก่ร่างกาย
227 ค่าใช้จ่ายอันตนต้องเสียไป
228 ผู้มีสิทธิเรียกค่ารักษาล
229 ค่าเสียความสามารถประกอบ
230 ค่าเสียความสามารถประกอบการงานในอนาคต
231 ค่าขาดแรงงานของบุคคลภายนอก
232 ค่าเสียหายอย่างอื่นอันมิใช่ตัวเงิน
233 ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายแก่เสรีภาพ
234 ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายแก่ชื่อเสียง
235 อายุความ หลักทั่วไป
236 กรณีไม่ใช่ค่าสินไหมทดแทน
237 อายุความการคืนทรัพย์สินที่ต้องเสียไป
238 อายุความการใช้ราคาทรัพย์สิน
239 อายุความค่าเสียหายที่ไม่ใช่มูลละเมิด
240 อายุความละเมิดที่ผิดและไม่ผิดอาญา
241 ค่าเสียหายจากละเมิดซึ่งไม่เป็นความผิดอาญา
242 อายุความ 1 ปี นับแต่รู้
243 การ รุ้้ นับเป็นรายคนที่ทำละเมิด
244 แม้ รู้ ก่อนแต่ละเมิดไม่เกิดไม่เริ่มนับ
245 หากยังไม่เสียหายยังไม่นับ
246 ไม่รู้จำนวนค่าเสียหายก็ต้องนับ
247 ต้องเริ่มนับวันรุ่งขึ้น
248 อายุความสะดุดต้องนับใหม่
249 ละเมิดต่อเนื่องส่วนที่เกิน 1 ปี ขาดอายุความ
250 การ รู้ ตกถึงผู้สืบสิทธิ
251 แก้ฟ้องเกิน 1 ปี ไม่ขาดอายุความ
252 การร้องขัดทรัพย์อายุความไม่หยุด
253 ฟ้องแย้งต้องใน 1 ปี นับแต่ รู้
254 ร้องสอดต้องใน 1 ปี นับแต่ รู้
255 กรณีผู้เสียหายเป็นผู้ไร้ความสามารถ
256 กรณีผู้เสียหายเป็นนิติบุคคล
257 กรณีรายงานเหตุละเมิดล่าช้า
258 ประเภทของผู้แทนนิติบุคคล
259 ผู้ทำการแทน
260 กรณีมีกรรมการสอบสวน
261 เริ่มนับเมื่อผู้แทนนิติบุคคลสั่งในรายงานสอบสวน
262 หากรู้ก็ต้องเริ่มนับแม้สั่งสอบเพิ่ม
263 แม้รายงานกระทรวงก็ต้องเริ่มนับแต่กรม รู้
264 การรุ้ผลสอบวินัยไม่เริ่มนับ
265 ผู้แทนนิติบุคคลทำละเมิดต้องมีคนใหม่มา รู้
266 ละเมิดเกินสิบปีขาดอายุความ
267 ค่าเสียหายจากละเมิดซึ่งเป็นความผิดอาญา
268 กรณียังไม่มีการฟ้องคดีอาญา
269 กรณีมีการฟ้องคดีอาญา ก่อนฟ้องคดีแพ่ง
270 นิรโทษกรรม ข้อความทั่วไป
271 การป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย
272 การทำตามคำสั่ง
273 การกระทำด้วยความจำเป้น
274 การป้องกันภัยสาธาณะ
275 การป้องกันภัยเอกชน
276 การทำลายเพื่อป้องกัน
277 การป้องกันสิทธิ
278 การป้องกันสัตว์
 
ลักษณะ 2 ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 
279 แนวคิดใหม่จำกัดความรับผิดของเจ้าหน้าที่
280 การใช้กฎหมายย้อนหลัง
281 คำจำกัดความ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานของรัฐ
282 นำลักษณะละเมิดมาใช่เท่าที่ไม่ขัด
283 ทำละเมิดต่อผู้เสียหายในหน้าที่
284 กฎหมายที่ห้ามฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ
285 มีกฎหมายพิเศาใช้บังคับเจ้าหน้าที่ทำละเมิด
286 กฎหมายอื่นที่ห้ามฟ้องเจ้าหน้าที่
287 อายุความฟ้องหน่วยงานของรัฐ
288 เจ้าหน้าที่ไม่มีสังกัด
289 ทำละเมิดนอกหน้าที่ เจ้าหน้าที่รับผิดเฉพาะตัว
290 ทำละเมิดรัฐในหน้าที่ รัฐเรียกได้จำกัด
291 ทำละเมิดนอกหน้าที่ รัฐเรียกได้เต็ม
292 จำเลยร่วม
293 ฟ้องผิดตัว ขยายอายุความ
294 สิทธิไล่เบี้ยโดยจำกัด
295 กำหนดอายุความใหม่บางกรณี
296 อายุความสิทธิไล่เบี้ย
297 อายุความรัฐถูกละเมิด
298 การขอให้รัฐใช้ค่าสินไหมทดแทน
299 คำสั่งการปกครองให้ชำระเงิน หนังสือที่ใช้ประกอบการเรียบเรียง

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "http://www.attorney285.com/product_761089_th**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)


15
กฎหมายวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ สุพิศ ปราณีตพลกรัง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product.detail_824269_th_2393423

กฎหมายวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ สุพิศ ปราณีตพลกรัง
ผู้แต่ง : สุพิศ ปราณีตพลกรัง
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 1 : มีนาคม 2560
จำนวนหน้า : 122 หน้า
ขนาด : 18.5x26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
 
พร้อมด้วย พ.ร.บ.กฎหมายวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559
 
บทที่ ๑ บททั่วไป
 
บทที่ ๒ เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
บทที่ ๓ วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
บทที่ ๔ การดำเนินคดีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
บทที่ ๕ อุทธรณ์
บทที่ ๖ ฎีกา
บทที่ ๗ การบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
 
ภาคผนวก
 
 -พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ ๒๕๕๙๗๙
 -ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา
ว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ ๒๕๕๓ 
 -คำสั่งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ที่ ๑/๒๕๕๙
 -แนวทางการปฏิบัติราชการ ระหว่างศาลอาญาทุจริตประพฤติมิชอบกลางกับศาลชั้นต้น
 -ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาฯ
 -ข้อบังคับประธานศาลฎีกาฯ
 -ประกาศศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "http://www.attorney285.com/product_824269_th


**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 


เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

หน้า: [1] 2 3 ... 145
Sorry, the copyright must be in the template.
Please notify this forum's administrator that this site is missing the copyright message for SMF so they can rectify the situation. Display of copyright is a legal requirement. For more information on this please visit the Simple Machines website.